Skip to main content

REGULAMIN
K L U B U

I. ZASADY OGÓLNE

Niniejszy regulamin („Regulamin Klubu”) stanowi regulamin w rozumieniu art. 384 kodeksu cywilnego i określa prawa i obowiązki stron umowy o korzystanie z usług klubu Art Fitness Artur Kurasiak zlokalizowanego w Kościanie, ul. Nacławska 23a, 64-000 Kościan

Umowa członkostwa pomiędzy Art Fitness (zwanym dalej „Klubem”), a osobą korzystającą z usług Klubu (zwana dalej „Członkiem Klubu”) oparta jest na poniższych warunkach.

II. ZASADY CZŁONKOSTWA

 1. Podstawą członkostwa w Klubie jest Umowa.
 2. Dokumentem legitymującym członkostwo i prawo do korzystania z usług Klubu jest Karnet Wstępu zwany Karnetem.
 3. Członek Klubu przed zakupieniem Karnetu ma obowiązek zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
 4. Karnet jest wydawany w dniu zawarcia Umowy, na okres trwania Umowy.
 5. Karnet, wydany w związku z zawarciem Umowy, wystawiany jest imiennie bez możliwości samowolnego odstąpienia go osobie trzeciej. Zakazuje się kopiowania i przerabiania oryginalnych Karnetów.
 6. W przypadku jednorazowego korzystania z Klubu, Członek Klubu zobowiązany jest do pozostawienia w recepcji aktualnego dowodu tożsamości na okres pobytu w Klubie.
 7. W przypadku zawarcia Umowy w okresie przedsprzedaży, Członkostwo powstaje z datą rozpoczęcia świadczenia Usług przez Klub.
 8. Członkami Klubu mogą być osoby niepełnoletnie po uprzednim przedstawieniu zgody przez Rodziców, lub prawnych Opiekunów.
 9. Członek Klubu może przenieść prawo i obowiązki wynikające z Umowy, na rzecz wskazanej przez siebie osoby trzeciej, po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Klubu oraz zdania przez Członka Klubu Karnetu, wydanego w związku z zawarciem Umowy.
 10. Osoba trzecia, na rzecz której przeniesione zostaną prawa i obowiązki wynikające z Umowy, zobowiązana jest spełnić wszelkie warunki określone w niniejszym Regulaminie.
 11. Klub zastrzega sobie prawo do kontrolowania Karnetów wraz z innymi dokumentami ze zdjęciem, potwierdzającymi tożsamość osoby posługującej się Karnetem.
 12. Karnet zagubiony lub skradziony może zostać zablokowany w okresie jego ważności, po uprzednim zgłoszeniu zagubienia lub kradzieży w Klubie i  za okazaniem dokumentu tożsamości oraz dowodu zakupu Karnetu (faktury lub paragonu i umowy).
 13. Fakt utraty lub uszkodzenia Karty powinien być niezwłocznie zgłoszony Pracownikowi Klubu. Duplikat Karty zostanie wydany po uiszczeniu opłaty dodatkowej w wysokości 20 PLN.

III. USŁUGI

 1. Osoba zainteresowana korzystaniem z usług Klubu musi spełniać następujące warunki:
 1. złożyć oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji warunków przedstawionych w niniejszym Regulaminie;
 2. uiścić cenę zakupu wynikającą z Umowy;
 3. uiścić opłatę wpisową;
 4. złożyć oświadczenie, iż znajduje się w stanie zdrowia pozwalającym na korzystanie z usług świadczonych przez Klub oraz że brak jest jakichkolwiek przeciwwskazań dotyczących stanów zdrowia, dla których dana osoba nie mogłaby korzystać z usług Klubu;
 5. złożyć oświadczenie, że jest świadoma zagrożenia zdrowia wywołanego nadmiernym obciążeniem w trakcie ćwiczeń przekraczającym indywidualne możliwości lub dostosowaną przez Klub Art Fitness intensywnością i rodzajem ćwiczeń odpowiednich dla stanu zdrowia i aktualnej kondycji fizycznej Członka Klubu;
 6. złożyć oświadczenie, że w przypadku nie dotrzymania zobowiązania zawartego w pkt. II, ppkt. 1 lit. “e” Regulaminu,  bierze udział w zajęciach na własną odpowiedzialność.
 1. Członkami Klubu mogą być jedynie osoby, których stan zdrowia pozwala na uczestniczenie w zajęciach prowadzonych w Klubie.
 2. Klub nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie stanu zdrowia Członka Klubu wywołanego nadmiernymi obciążeniami w trakcie ćwiczeń. Członek Klubu zobowiązany jest do dostosowania intensywności i rodzaju ćwiczeń do swojego stanu zdrowia i aktualnej kondycji fizycznej.
 3. Członek Klubu korzysta z usług Klubu na własną odpowiedzialność i nie może składać pod adresem Klubu żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia w związku z korzystaniem z usług Klubu, chyba że zostało to spowodowane przez Klub lub jego Personel w sposób zawiniony.
 4. Klub nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną na osobie i mieniu Członka Klubu wyrządzoną przez innych Członków Klubu, bądź osoby trzecie znajdujące się na terenie Klubu.
 5. Na terenie Klubu obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu, palenia tytoniu oraz używanie środków odurzających lub o podobnym działaniu.
 6. Zabronione jest korzystanie z sauny przez Członka Klubu będącego pod wpływem alkoholu, środków odurzających, środków mających wpływ na krążenie krwi i metabolizm komórkowy, środków antyhistaminowych lub środków uspokajających. Członek Klubu cierpiący na schorzenie cukrzycowe, choroby serca, niskie lub wysokie ciśnienie, w ciąży powinien skonsultować się z lekarzem przed skorzystaniem z sauny.
 7. Klub jest uprawniony do fotografowania obiektu dla celów reklamowych i promocyjnych usług
 8. i produktów Klubu, w tym również niezamierzonego utrwalania wizerunku Członka Klubu o ile ww. działanie nie narusza ich praw i wolności. O zamiarze i terminie podejmowania przez Klub ww. działań powiadomi uprzednio Członka Klubu.
 9. Klub zastrzega sobie prawo do wykorzystywania w celach marketingowych zdjęć wykonywanych na terenie Klubu, w tym również zdjęcia utrwalających Członków Klubu.

IV. ZAJĘCIA DLA DZIECI

 1. Klub oferuje zajęcia ruchowe dla dzieci.
 2. Z zajęć korzystać mogą dzieci tylko za pisemną zgodą rodziców.
 3. Rodzic zapisując dziecko na zajęcia ruchowe wypełnia formularz zgłoszeniowy, w którym oświadcza, że dziecko jest zdrowe i nie ma przeciwwskazań do jego udziału w konkretnych zajęciach oraz dodatkowo wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku swojego dziecka w celu promocji Klubu (umieszczenie zdjęć z zajęć na stronie internetowej Klubu).   

V. PŁATNOŚĆ W KLUBIE

 1. Członek Klubu przy zakupie karnetu zobowiązany jest uiścić  jednorazową opłatę wpisową i opłatę członkowską.
 2. Członek Klubu zobowiązany jest uiszczać wszelkie opłaty członkowskie na rzecz Klubu zgodnie z Umową, za okres objęty Umową.
 3. Klub uprawniony jest do wystosowania odpowiedniego wezwania do zapłaty w przypadku zaległości przekraczających co najmniej 7 dni.
 4. Opłaty mogą być regulowane gotówką lub przy pomocy karty płatniczej w postaci przelewu lub zlecenia stałego.
 5. Klub nie zwraca cen zakupu za Karnet niewykorzystany, po upływie okresu jego ważności.

VI. ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Członek Klubu ma prawo do rozwiązania Umowy za uprzednim miesięcznym wypowiedzeniem poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie u Menadżera Klubu z następujących powodów:
 1. wypadku lub nagłej choroby uniemożliwiającej dalsze uczęszczanie na zajęcia. W takim przypadku dla skutecznego wypowiedzenia Umowy wymagane jest załączenie zaświadczenia lekarskiego o co najmniej jednomiesięcznej niezdolności do uczestnictwa w zajęciach na siłowni.
 2. Zmiany miejsca zamieszkania Członka Klubu na miejscowość, w której nie jest prowadzony Klub
 3. i który znajduje się od niej w odległości minimum 50 km, przedstawiając stosowne oświadczenie.
 4. Utrata pracy i niemożliwość z tego tytułu ponoszenia kosztów Członkostwa w Klubie. W takim przypadku dla skutecznego wypowiedzenia Umowy wymagane jest załączenia stosownego oświadczenia.
 1. W przypadku rozwiązania umowy zawartej na czas określony, Klub ma prawo żądać od Członka Klubu jednorazowej opłaty od rezygnacji w wysokości 40% (czterdziestu procent) opłat Członkowskich należnych Klubowi od dnia rezygnacji do końca minimalnego okresu Członkowska, które Członek Klubu zadeklarował w Umowie.
 2. Klub zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu Członkowi Klubu, wyproszenia z terenu Klubu, a nawet rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym w przypadku:
 1. nie uregulowania przez Członka Klubu kwoty należności lub innych opłat;
 2. podania takich danych, które uniemożliwiły Klubowi pobieranie opłaty członkowskiej;
 3. niestosownego zachowania na terenie Klubu.
 1. Ponadto, umowa może zostać rozwiązana w trybie natychmiastowym, jeżeli kontynuacja Umowy może zaszkodzić reputacji i interesom Klubu, w szczególności z powodu agresywnego lub groźnego zachowania, wandalizmu lub innych zachowań niezgodnych z zasadami współżycia społecznego oraz niniejszym Regulaminem.
 2. Członek Klubu posiadający karnet 12 miesięczny ma prawo do jednorazowego zawieszenia członkostwa Klubu na okres nie przekraczający dwóch miesięcy bez ponoszenia jakichkolwiek opłat. Zawieszenia członkostwa należy zgłosić w recepcji Klubu, poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie przed wystąpieniem tego zdarzenia. Okres trwania Umowy przedłuża się automatycznie o czas zawieszenia.
 3. Członkowi Klubu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie u Menadżera Klubu, w terminie do 10 dni od dnia podpisania Umowy.
 4. Klub zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia Umowy bez podania przyczyny.

VII. ZOBOWIĄZANIA KLUBU

 1. Klub ma prawo do zmiany godzin otwarcia Klubu o czym poinformuje Członka Klubu. Zmiana godzin otwarcia Klubu nie stanowi zmiany Regulaminu.
 2. Klub ma prawo do zmiany osoby instruktora prowadzącego zajęcia. Jeśli ilość uczestników danych zajęć jest mniejsza niż 4 osoby, Klub ma prawo odwołać zajęcia.
 3. Na terenie Klubu obowiązuje zakaz ćwiczenia z Trenerem lub Instruktorem, nie będących członkiem zespołu Kadry Trenerskiej Klubu.
 4. W dniach ustawowych wolnych od pracy  Klub zastrzega sobie możliwość nie otwierania Klubu.
 5. Członek Klubu przyjmuje do wiadomości, iż ze względów bezpieczeństwa Klub może podlegać monitorowaniu.
 6. Klub ma prawo do obciążenia Członka Klubu obowiązkiem pełnego pokrycia szkód wynikłych niestosowania się do zasad korzystania z urządzeń znajdujących się w klubie, jak również zaleceń obsługi Klienta.
 7. Członek Klubu ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez niego na terenie Klubu.

VIII. KWESTIE PORZĄDKOWE I ORGANIZACYJNE

 1. Godziny otwarcia Klubu określone są na stronie internetowej Klubu.
 2. Z usług Klubu można korzystać w zakresie posiadanych uprawnień, określonych rodzajem zakupionego Karnetu we wszystkie dni otwarte Klubu, w godzinach jego otwarcie z dowolną częstotliwością i dowolnie długo z urządzeń, które aktualnie nie są wykorzystywane przez innego Członka Klubu.
 3. Rzeczy osobiste Członka Klubu powinny być przechowywane  w szafkach udostępnianych przez Klub.
 4. Klub nie będzie ponosił odpowiedzialności za rzeczy Członka Klubu umieszczone poza przeznaczonymi do tego celu szafkami.
 5. Szafki odzieżowe w szatniach Klubu są zamykane na kłódki. Każdy Członek Klubu zobowiązany jest do posiadania własnej kłódki. Jeśli nie będzie jej posiadał może zakupić ją w Dziale Obsługi Klienta. Członek Klubu jest zobowiązany po zakończeniu korzystania z usług Klubu zabrać swoją kłódkę. Jeżeli w danym dniu po zamknięciu Klubu w jakiejkolwiek szafce pozostanie zamknięta kłódka, kłódka ta zostanie przecięta. Zawartość szafki przez okres 1 miesiąca będzie znajdować się w Dziale Obsługi Klienta. Po upływie jednego miesiąca zawartość szafki może zostać usunięta z terenu Klubu. Klub nie zwraca równowartości pozostawionych przez Członka Klubu zamkniętych kłódek, które na skutek pozostawienia zostały zniszczone.
 6. Niezwłocznie po przyjściu do Klubu, członek Klubu jest zobowiązany do zmiany w szatni ubioru i obuwia. Zmienione ubranie przechowywane jest w zamykanej szafce.
 7. Członek Klubu jest zobowiązany do kulturalnego zachowania się na terenie Klubu, wyrażonego brakiem używania wulgarnego słownictwa, głośnego zachowywania się, rzucania sztangielek i innego sprzętu siłowego na parkiet.
 8. Członek Klubu zobowiązany jest do używania własnego ręcznika na maszynach siłowych, używania jednorazowych ręczników papierowych na maszynach cardio, odkładanie sprzętu na wyznaczone miejsce.
 9. Członek Klubu jest zobowiązany do nie wnoszenia na sale ćwiczeń szklanych i otwartych naczyń oraz plecaków i torb sportowych.
 10. W przypadku zajęć grupowych z instruktorem, Członek Klubu jest zobowiązywany do przychodzenia na zajęcia grupowe punktualnie. Nie dopuszcza się wchodzenie na salę ćwiczeń grupowych po rozpoczęciu zajęć.
 11. Uczestniczyć w zajęciach mogą osoby powyżej 16 roku życia, z wyjątkiem sytuacji, w której Rodzic lub Opiekun prawny wyda pisemne zezwolenie na udział w zajęciach fitness.
 12. Konsumpcja jest dozwolona jedynie w barze Klubu.
 13. Członek Klubu jest zobowiązany opuścić pomieszczenie do ćwiczeń co najmniej na 15 minut przed zamknięciem Klubu. Szatnie będą czynne do czasu zamknięcia Klubu.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wraz z Formularzem Umowy Członkowskiej Klubu Art Fitness stanowią o całości Umowy.
 2. Przed podpisaniem Umowy, Klient Klubu zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem. Zawarcie Umowy jest równoznaczne z oświadczeniem o jego znajomości i akceptacji.
 3. Zmiana Regulaminu zostanie niezwłocznie podana do wiadomości Klientów poprzez ogłoszenie w siedzibie Klubu oraz na jego stronie internetowej.
 4. Wszelkie spory dotyczące Umowy będą rozstrzygane przez sądy powszechne, na zasadach powszechnie obowiązującego prawa.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.08.2014 r.

Nie czekaj dłużej
i trenuj z nami.

Dołącz do nas i korzystaj z bezkonkurencyjnych treningów fitness oraz wsparcia doskonałych trenerów.

Zapisz się do klubu

PARTNERZY
K L U B O W I